FJKM Ankadivoribe Famonjena (SPAA 11)

avril 28, 2016

Ezaka fisoratam-panambadiana

Anisan’ireo Fitandremana nandray anjara tamin’ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ny volana Novambra 2016 ny FJKM Ankadivoribe Famonjena. Fanampim-piofanana ankoatr’ izay efa omen’ny Fiangonana ireo Kristiana, mikendry indrindra izay hampahomby bebe kokoa hatrany ny Fitoriana ataon’ny Fiangonana amin’ny alalan’ny Tafika Masina izany. Koa ny volana Martsa 2016 teo àry, ny sampan’asa AFF ao amin’ny FJKM Ankadivoribe Famonjena dia nanao ezaka ho amin’ny fisoratam-panambadiana ho an’ireo: olona efa mpivady eo anatrehan’ny fiaraha-monina nefa mbola tsy vita soratra, ireo mpivady ara-dàlana fa tsy mbola voasoratra ao anatin’ny lisitry ny Fiangonana. Misaotra an’Andriamanitra fa noho ny fiaraha-miasan’ny AFF sy ny Ben’ny Tanàna eo antoerana dia mpivady miisa folo no vita mariazy ara-pajakàna sy teo anatrehan’ny Fiangonana. Ho famporisihina azy ireo handroso hatrany amin’ny fanarahana ny Tompo dia nomena Baiboly tsirairay, avy tamin’ny FF ireo mpivady. Izany moa dia fandraisan’anjaran’ny FF ho an’ireo olona vokatry ny asa Fitoriana ataon’ireo Fiangonana mpiara-miasa aminy.

DSC01113 DSC01181
DSC01087 DSC01274
Publicités

FAHORIANA, FIFALIANA.

avril 22, 2016

« Ary hianareo dia manana alahelo ankehitriny; fa hahita anareo indray Aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. » Jaona 16:22

Jesosy no niantso ny mpianany ho eo Aminy, nanaraka Azy ireo na andro na alina. Izay nohanin’ny Tompo dia niarahany tamin’izy ireo, hany ka tena nisy fifamatorana teo amin’i Jesosy sy ny mpianatra. Raha voasambotra Jesosy, dia tena vonton’alahelo ireo mpianatra: nahoana no nanaiky Izy! Fantatry ny mpianatra ny fahefan’i Jesosy. Tian’i Jesosy ny hamonjena ahy sy ianao ka nanaiky Izy ho voasambotra sy ho faty hahazoantsika famelàna ny helotsika. Maty Jesosy. Gina ny mpianatra. Aiza Ilay nantenaina? Levona ny faharetany sy ny fanantenany an’i Jehovah. Kanjo, Nitsangana Jesosy ny alahady maraina. Ny famindrampon’i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika. Tsara ny miandry ny famonjen’i Jehovah amin’ny fahanginana. Rehefa nahita ny Tompo ny mpianatra dia faly ny fon’ izy ireo. Ry malala, mananatra anareo aho, fadio ny filan’ny nofo, fa miady amin’ny fanahy ireny. Manantenà an’i Jehovah fa tsara Izy amin’izay manatena Azy.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


MPIANDRY ONDRY.

avril 15, 2016

« Izaho no mpiandry tsara. » Jaona 10:11

Jesosy eto dia manambara tena ho mpiandry tsara. Raha amin’ny maha-olombelona antsika dia mampisalasala tokoa ny manambara tena, raha tsy hoe angaha, olona efa mpirehareha ka tsy manampahendrena. Ny Soratra Masina aza dia milaza fa raha mikasa hanao zavatra dia tokony ho lazaina: raha sitrapon’Andriamanitra. Fa eto kosa Jesosy dia tsy misalasala akory milaza hoe: Izaho no mpiandry tsara. Sady tena Andriamanitra no olombelona tokoa Jesosy ka sahy nilaza hoe: Izaho no mpiandry tsara.
– Manolotra ny ainy hamonjy ny ondry: vitany tokoa izany ny zoma masina. Nitondra ny fahotantsika teo amin’ny hazo fijaliana Izy ary niafara tamin’ny fahafatesana.
– Tsy mpikarama fa tamin’ny fitiavany no niandrasany ny ondry, ka tsy nila valiny.
– Fantany ny ondriny: nangoniny tamin’izay nielezany tamin’ny andro maizimpito sy mandrahona.
– Ny folaka tsaboiny, ny malemy ampahatanjahany.
Fantatry ny Tompo tsirairay ny ondriny; ka tokony hatahotra Azy ireny.
Tena Izy no mpiandry tsara. Andeha hanetry tena eo ambany tana-maheriny isika.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Fandefasana horonan-tsarimihetsika

avril 13, 2016

Tsara ny Tompo

Tiana ny mampahatsiahy fa ny volana Martsa dia nisy fanentanana nataon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) tany amin’ny FJKM Ambohibary Zoara (SPAA 11) mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay atolotry ny FF maimaimpoana ho an’ny Fiangonana. Isaorana ny Tompo fa dia nahatratra 65 ireo namaly ny antso ka niroso hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Atoa Ratsimbazafy, Mpitandrina ao an-toerana moa, na dia efa nisy aza ireo resy lahatra dia mahatsapa fa mbola maro koa ireo hafa tokony hianatra, ka tsara ny hitohizan’ny fanentanana amin’ny alalan’ny fandefasana horonan-tsarimihetsika kristiana. Ny Zoma Masina, 25 Martsa 2016 dia nanasa ny FF izy handefa ny horonan-tsarimihetsika: “Jesosy araka ny fijerin’ny Ankizy azy” sy “Ilay dia makany an-danitra”. Notanterahina moa izany, hampitàna ireo hafatry ny Baiboly ka hanamafisana indray ny fanentanana ireo Kristiana na tsy Kristiana tonga nanatrika hiroso lalindalina kokoa amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra. Nahatratra 349 ireo tonga nijery ny horonan-tsarimihetsika. Ny tompo anie hamangy tsy tapaka ny fon’ny tsirairay ka hazoto hianatra ny Tenin’Andriamanita, mba hitomboany amin’ny finoana.

DSC_0771 DSC_0773
Atoa Ratsimbazafy, Mpitandrina FJKM Ambohibary Zoara Atoa Jaona Martin FF, niandraikitra ny fandefasana ny horonan-tsarimihetsika
DSC_0783
Tena liana tokoa ny rehetra

LASA SAHADY NY PASKA. Tsy lasa sahady ka!

avril 8, 2016

« Fa na oviana na oviana hianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin’ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan’ny Tompo hianareo mandra-pihaviny. » I Korintiana 11:26

Fa Kristy raha novonoina, dia voalaza fa Paska ho antsika. Ary isaky ny mandray ny fanasan’ny Tompo isika dia mahatsiaro Azy: izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. Isaky ny mihinana ny mofo sy misotro amin’ny kapoaka ny mino an’i Kristy, dia mahatsiaro ny Paska voalohany, dia ilay ràn-janakondy tsy misy kilema nafafy tamin’ny tolàna, sy ilay efa nohanina avy amin’izany, ary mahatsiaro koa ny ràn’i Kristy nalatsaka ho famelan-keloka, sy ny fitsanganany tamin’ny maty izay nentiny nananganana antsika koa ho olom-baovao. Mbola Paska anio satria mbola velona ny Tompo, ka velona koa isika, ary afaka mihinana ny tenany sy misotro ny ràny, ho fampaherezana ahy sy ianao.

Ny Tompo anie hamapahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


MASIRASIRA FAHARATSIANA.

avril 4, 2016

« Esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao hianareo, araka izay tsy maha-misy masirasira anareo. Fa voavono Kristy Paska ho antsika; » I Kor 5:7

Ny fomba fanaon’ny jiosy rehefa hankalaza ny Paska dia ariana ireo sira (lalivay) taloha rehetra, ary dia tena nokarohina mafy tokoa izay sira taloha hanariana azy, ka mampiasa jiro mihitsy hikarohana izany sira tranainy izany mba hariana. Ilay Kristy maty dia nitondra ny fahotantsika rehetra nohombohona teo amin’ny hazo fijaliana; ka raha nitsangana Izy dia vongana vaovao. Koa aoka hikaroka, hamantatra, eny na dia hampiasàna jiro aza, ny masirasira ela, dia ny masirasira lolom-po sy ny masirasira faharatsiana izany, ka ariantsika, na omentsika hombohan’i Jesosy eo amin’ny hazo-fijaliana, mba hiaraka hitsangana aminy isika, ho vongana vaovao.
Ny Tompo hampahery anao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Fandaharana ho an’ny tanora

avril 1, 2016

Fifaninanana Soratra Masina

Efa mihoatra ny fito taona izao ny fiaraha-miasa mahomby teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana. Amin’ny alalan’ireo “Media” na fitaovam-pifandraisana moa no entin’ny FF mitory ny Filazantsara ho an’ireo mpianatra. Anisan’ireny ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na “Cours Biblique par Correspondance” izay hianarany ny Tenin’Andriamanitra, sy ireo bokikely Literatiora Kristiana, ary ny horonan-tsarimihetsika. Araka ny programan’asan’ny ‘Club’ Feon’ny Filazantsara (FF) eo anivon’ny Lycée Nanisana dia misy fifaninanana Soratra Masina isan-taona izay karakarain’ny FF hampitana ny hafatry ny Baiboly ho an’ireo mpianatra, indrindra ireo mpikambana ao amin’ny ‘Club FF’. Ho an’ny taom-pianarana 2015/2016 dia notanterahina ny 16 Martsa 2016 izany. Ny horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny “Ilay dia makany an-danitra” no nametrahana fanontaniana an-tsoratra. Nahatratra 67 ireo mpianatra nandray anjara ka ireo folo voalohany dia nahazo loka avokoa. Ny fikendrena tamin’izao fifaninana izao moa dia ny hampitana amin’ireo tanora ny hafatry ny Baiboly araka ny voasoratra ao amin’ny Jaona 14:6 “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako”

DSC_0611 DSC_0618
DSC_0638 DSC_0702
DSC_0723 DSC_0741