HAMPIANATRA, HAMPAHATSIARO.

« fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay irahin’ny Ray amin’ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. » (Jaona 14:26) Ny Mpananatra nolazain’i Jesosy eto dia ny Fanahy Masina, iraky ny Ray amin’ny anaran’i Jesosy. Hoy ny Tompo hoe: Raha misy tia Ahy dia hitandrina ny […]

Faritra faha 3, FLM Toby Fanantenana 67 Ha

Miasa amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ny Tenin’Andriamanitra. Maro ireo Sampana eo anivon’ny Fiangonana no miara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny « Cours Biblique par Correspondance », ho fampiorenana sy fitaizana ny fiainam-panahin’ireo mambra ao aminy. Ho an’ny FLM Toby Fanantenana 67 Ha, ny Faritra faha telo ao amin’io Fiangonana […]

FO VATO

« Ary homeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary esoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo hianareo. » (Ezekiela 36:26) Raha ny olombelona no resahina dia azo atao hoe taova iray antoky ny hahaveloman’ny olona ny fo. Raha ny Soratra Masina indray no resahina dia voalaza fa amin’ny fo […]

Seminera Fampiofanana « Fampitaovana ny olona masina »

Anjaran’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaires” ny Fampiofanana farany (2015/2016) Namarana ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha enina ho an’ny Taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015/May 2016) ny Feon’ny Filazantsara (FF), ny Sabotsy 07 May 2015 lasa teo. Tao amin’ny Hotely Fanantenana Ampandrana Bel Air moa no toerana nanatanterahana izany. Nahatratra 56 ireo Mpiara-miasa an-tsitrapo tonga niofana, […]

FANAMBARAN’ANDRIAMANITRA NY TENANY

“Kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona Izy” (Asan’ny Apostoly 14:17) Ao amin’ny tantara iray nosoratan’i Feodor M. Dostoevsky mitondra ny lohateny hoe ‘Karamasov miarahalahy avy”, dia voalaza fa ny anankiray amin’ireo mpirahalahy ireo dia mitonon-tena ho tsy mino an’Andriamanitra. Kanefa, mandrakariva izy dia miresaka ny momba an’Andriamanitra. Mety mihatra amin’ireny olona izay manondro […]

FJKM Kristy Fiainana, Bemasoandro Itaosy

Alahadin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Gideona Nanomboka ny taona 2015, taorian’ny fivorian’ny Birao sy ny Filankevitry ny Fiangonana, ny FJKM Kristy Fiainana, Bemasoandro Itaosy izay iandraiketan’Atoa Botofanjely Sammuël, Mpitandrina dia nanapaka fa ny Alahady voalohan’ny volana May no atokana ho Alahady fitondràna am-bavaka ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Gideona. Nasaina nanatrika ny fotoam-pivavahana […]

IZY NO HO VAVOLOMBELONA HANAMBARA AHY

« Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no vavolombelona hanambara Ahy. Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria hianreo efa teto amiko hatramin’ny voalohany. » Jaona 15:26-27 Jesosy manambara ny zavatra hitranga aoriana amin’ny mpianatra, indrindra ny ahatongavan’ny Fanahy Masina […]

Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”

“Hitanao fa niara-niasa tamin’ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahina tamin’ny asa” Jakoba 2:22 Eo amin’ny laharana faha 19 izao ny Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara” izay mivoaka isaky ny efa-bolana. Izy io dia natao hampahafantarana ireo asa vitan’ny Feon’ny Filazantsara sy ireo mpiara-miasa aminy, toy ireo Fiangonana maro be (FLM, FJKM, METM), Fikambanana, […]

ZAVA-KENDRENA IRAY AO ANATIN’NY MARO KARAZANA

“Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany.” (I Korintiana 12:4) Indraindray ny Baiboly dia mampitaha ny olombelona amin’ny voninkazo, mba anehoana amin’ny fiainana andavanandro fa fohy sy marefo ny fiainana. Azo marihina koa fa, toy ny voninkazo, ny olombelona dia maro karazana. Miseho ho maro karazana izy amin’ny fomba fisehony […]