IZY NO HO VAVOLOMBELONA HANAMBARA AHY

« Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no vavolombelona hanambara Ahy. Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria hianreo efa teto amiko hatramin’ny voalohany. » Jaona 15:26-27 Jesosy manambara ny zavatra hitranga aoriana amin’ny mpianatra, indrindra ny ahatongavan’ny Fanahy Masina […]