Faritra faha 3, FLM Toby Fanantenana 67 Ha


Miasa amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ny Tenin’Andriamanitra.

Maro ireo Sampana eo anivon’ny Fiangonana no miara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par Correspondance”, ho fampiorenana sy fitaizana ny fiainam-panahin’ireo mambra ao aminy. Ho an’ny FLM Toby Fanantenana 67 Ha, ny Faritra faha telo ao amin’io Fiangonana io dia mpiara-miasa mavitrika amin’ny FF nanomboka ny Taona 2014. Atoa Pascal moa no Mpiara-miasa an-tsitrapo na «Volontaire» FF ao amin’io Faritra io, izay mikely aina fatratra mamporisika ireo mpikambana handalina ny Tenin’Andriamanitra. Maro ireo efa manaraka ny FSMI ary nisy tamin’izy ireo no nahavita ny fianarana, koa dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara Atoa Pascal hanolotra ireo Diplaoma fanamarihana izany. Nohararaotina moa ny fotoana namporisihana sy nanentanana ny rehetra hiroso amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra satria hoy ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny (Galatiana 5: 22-23) hoe: “Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany”.

DSC_0862 DSC_0864
DSC_0906 DSC_0903
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: