HAMPIANATRA, HAMPAHATSIARO.

« fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay irahin’ny Ray amin’ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. » (Jaona 14:26) Ny Mpananatra nolazain’i Jesosy eto dia ny Fanahy Masina, iraky ny Ray amin’ny anaran’i Jesosy. Hoy ny Tompo hoe: Raha misy tia Ahy dia hitandrina ny […]