juin 24, 2016

« Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, ‘fanjakàm-pisorona, firenena masina’ (Eks. 19. 6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran’Ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga; » 1Petera 2:9

drapeau-madagascar
Publicités

TAHAKA NY RAINAREO MPAMINDRA FO.

juin 24, 2016

« Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo. » Lioka 6:36

Tamin’y nifidianan’i Jesosy ny apostoly sy ny asa fanasitranana maro nataony ary ny toriteny nataony no nitenenany izao teny izao. Raha ny marina, ny zanaka dia tokony hanahaka ny ray izay niteraka azy, na ny endrika na ny bika ary na ny toetra aza. Ny zanak’Andriamanitra dia tokony hanahaka ny Ray dia Andriamanitra izay niteraka azy, na dia zanaka natsangana aza izy. Raha ny fiainana andavan’andro, dia misy ny faharatsiana isankarazany ary mampieritreritra ilay tononkira hoe mananika ny lanitra ny faharatsiana. Maro ny zioga ataon’i Satana hanandevozana ny olona. Ny adidin’ny zanak’Andriamanitra dia ny hamaha ny fatoran’ny faharatsiana sy ny hanapatapaka ny zioga ataon’i Satana. Tsy vita mora anefa izany asa fanafahana izany fa mila ny fifadiana avy amin’ny zanak’Andriamanitra: fifadian-kanina izay ahazoany hery hanohitra ny fakam-panahy eo alohany. Ny fifadiana tena sitraky ny Ray anefa dia ny hitiavana an’ Andriamanitra, sy ny hitiavana ny namana amin’ny famahana ny famatoran’ny faharatsiana. Tsy vita mora izany fa mila fahafoizana, ny ambaran’ny Soratra Masina dia ny hoe: « Afoinao ho an’ny noana izay hanina tianao ». Moa tsy efa nataon’ny Ray tokoa izany tamin’ny namoizany ny Zanany lahy tokana ho faty teo amin’ny hazo fijaliana hamonjeny ahy sy ianao? Tsy ny hitsara ahy sy ianao no nahamaika Azy fa ny hamaha ny fatoran’ny faharatsiana tamin’ny namoizany ny Zanany ho antsika. Koa rariny tokoa, raha zanak’ Andriamanitra isika dia aoka tsy ny hitsara ny namantsika no mahamaika antsika fa ny hanampy azy sy ny hamonjy azy. Andeha isika hifona amin’Andriamanitra raha nilatsaka nitsara ny namantsika ka hiverina hanahaka an’Andriamanitra mpamindra fo.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/ Feon’ny Filazantsara

juin 21, 2016

Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina”

Manomboka ny Taom-piasana 2016/2017 ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’izao fotoana izao (Jona 2016 – May 2017). Araka ny Programan’asa ho an’ity Taom-piasàna ity moa dia Seminera Fampiofanana: “Fampitaovana ny olona masina”miisa enina (6) no ho tanterahina amin’ireo Fiangonana maniry sy liana amin’izany. Ho fananganana ny fiaraha-miasa dia misy hatrany ny fihaonan’ny roa tonta amin’ny alalan’ny dinidinika sava ranonando. Koa ny Alakamisy 26 May 2016 teo dia nihaona tamin’ny raiamandreny Pastora Andrianatoandro Léon Fidèle, Mpitondra ny Fitandremana Ankazobe Finoana, Fileovana Ambatovinaky (SPAnta) sy Rtoa vadiny ny Tale Mpisolo-toeran’ny FF, Atoa Rakoto Rabehajaina Louis sy Rtoa Raveromanana Lalao, Tompon’andraikitry ny Fifandraisana. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa ho fampandrosoana sy ho fampahombiazana ny asa Fitoriana any an-toerana koa dia tapaka fa ny Volana Septembra 2016 no hanatanterahana ny Fampiofanana.

photo blog2 photoblog1

FIFALIANA EO ANATREHAN’NY ANJELIN’ANDRIAMANITRA.

juin 17, 2016

« Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka. » Lioka 15:10

Raha nanatona hihaino an’i Jesosy ny mpamory hetra sy ny mpanota dia nimonomonona ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna: Ilehity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Andriamanitra tia ny hamonjy antsika, ka isika very noho ny fahotantsika iny indrindra no tia hamonjy antsika Izy. Vinitra Andriamanitra noho ny fahotana, fa ontsa kosa Izy raha maty isika: tsy sitrany ny hafatesan’izay maty fa ny hahavelona azy. Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay Izy fa hanitsakitsaka ny fahotana. Tsy tia ny hahavery ny ratsy fanahy Izy fa ny hialany amin’ny ratsy. Ilay nanana farantsa folo, ka very ny anankiray dia nampirehitra jiro ary nifafa ny trano hitady ilay iray very, ary rehafa hitany ilay farantsa very dia niantso ny namany izy hiaramifaly aminy fa efa hitany ialy farantsa very. Raha very isika noho ny fahotana dia misahirana koa Andriamanitra mitady antsika ary ny jiro ampirehetiny sy ny famafana ny trano dia ny fanomezany ny Zanany lahy tokana hamonjy antsika. Tiantsika ve ny hovonjeny? Andeha isika hifona Aminy noho ny ratsy rehetra nataontsika ary handray ny Zanany Jesosy Kristy ao anaty fontsika: Jesosy ô midira ao ampoko ianao, manjaka ao. Fa hoy Jeosy:Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan’ Andriamanitra ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Taom-piasana vaovao 2016/2017

juin 16, 2016

Izaho no Andriamanitrao

Araka ny efa voalaza tany aloha dia manomboka ny volana Jona ka hatramin’ny volana May ny taom-piasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF). Noho izany dia eo am-panombohana ny taom-piasana vaovao izao. Nisy noho izany ny fitondrana am-bavaka ny taona vaovao, ireo programan’asa marobe vokarin’ny FF, ireo mpiara-miasa an-tsitrapo manerana ny Nosy, ireo Fiangonana mpiara-miasa rehetra ary ireo mpiara-miasa any amin’ny Foibe LHM any Etazonia sy ireo malala-tanàna mpamatsy vola ho fampandehanana ny asa isa-toerana. Ny Tale mpisolo toerana Atoa Rakoto Rabehajaina Louis moa no nizara ny tenin’Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin’ny Isaia 41: 8-10. Mpanompony isika ary Izy no efa nifidy antsika ka tsy hanary antsika velively Izy. Koa, aza matahotra fa homba antsika Izy raha hamakivaky indray izao taom-piasàna vaovao izao.

DSC_0124 DSC_0120
DSC_0122 DSC_0130 (2)

NY FIANTSOANA

juin 10, 2016

« Ary hoy ny tompo tamin’ilay mpanompony: Mandehana ho eny amin’ny làlambe sy ny sisim-boly, ka tereo ny olona hiditra, mba ho feno ny tranoko. » Lioka 14:23

Nisy olona anankiray nanao fanasàna lehibe ka nanasa olona maro. Ny fanasana dia tokony ho vokatry ny fitiavana satria na ny fandaniana, izay na dia kely aza dia misy fahafoizana noho izy omena maimaimpoana,.Eo an-daniny koa, misy ny fisahiranana satria be ny kenonkenona:ny fandrahoana sakafo sy ny fikajiana ny mba ho sakafo mendrika ny fanasana atao. Tsy lazaina intsony ny fotoana lany sy ny havizanana azo amin’ny fikarakarana. Raha fintinina dia misy fitiavana be dia be ny olona voaasa. Ny olana eto dia ireo nasaina indray no nandà ka nanao fialàna tsy hanatrika ny fanasana. Raha ny fieràn’ny tsirairay voalaza dia maivana: hijery ny vao novidiana, hamantatra ny omby vao novidiana, vao nampaka-bady. Eny na dia mety havesatra aza ny anton’ny fialana tsiny dia toa fanambaniana ilay tompom-panasana. Rariny raha tezitra ny tompom-panasana satria simba ny sakafo nomanina sy nisahiranana. Hariana fotsiny ve? Hany heriny dia izao eto izao: tereo ny olona eny an-dalambe sy eny antsisim-boly hiditra mba ho feno ny tranoko. Sarin’ny Fiainana mandrakizay hanasan’Andriamanitra antsika izao. Manambany an’Andriamanitra ny nasaina, hany ka tezitra Izy dia ny olona izay tsy voaasa indray aza no noterena hiditra. Mampiseho eto fa tsy tian’ny Tompo hisy ho very na dia iray aza. Koa raha nanamavo an’Andriamanitra tamin’ny fombantsika rehetra isika dia andeha hifona aminy ka hanatrika ny fanasany mba tsy ho very mandrakizay, indrindra raha asainy hiray latabatra Aminy isika. Jesosy hampahery anao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Asa Fitoriana ny Filazantsara eny amin’ny Fonja

juin 9, 2016

Fanamafisana ny fiaraha-miasan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo « Volontaires FF »

Niisa valo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo teto amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) niasa teny anivon’ny Fonjaben’Antanimora saingy tsy afaka nanohy ny asa intsony ny telo. Misy hatrany anefa ireo maniry ny hizara ny fitiavan’i Jesosy Kristy amin’ireo voafonja, izay tena ao anatin’ny aizina tokoa. Nanomboka ny volana Aprily 2016 teo dia nahatratra folo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo (5 lehilahy, 5 vehivavy) manolon-tena hitory ny Filazantsaran’ny Famonjena amin’ireo voafonja (lehilahy sy vehivavy). Tsiahivina fa indroa isan-kerinandro ny famangiana ataon’izy ireo. Ho fanamafisana ny fifandraisana, ny fifankatiavana ary ny fiaraha-miasa eo amin’ny rehetra ary dia nisy fihaonana izay notarihin’Atoa Rakoto Rabehajaina Louis, Tale Mpisolo toerana amin’izao fotoana izao.

DSC_1086