FIFALIANA EO ANATREHAN’NY ANJELIN’ANDRIAMANITRA.

« Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka. » Lioka 15:10 Raha nanatona hihaino an’i Jesosy ny mpamory hetra sy ny mpanota dia nimonomonona ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna: Ilehity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Andriamanitra tia ny hamonjy antsika, ka isika very noho ny fahotantsika iny […]