NY FANAHY MIHAOSA DIA HOVOKISAKO

« Dia nasainy nipetraka tamin’ny tany ny vahoaka; ary dia nandray ny mofo fito Izy ka, ka rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony ny mpianany mba arosony; dia narosony teny anoloan’ny vahoaka izany. » Marka.8.6 Raha dinihina ny Testamenta Taloha dia tsapa ny fitahian’Anriamanitra ny olony dia ny zanak’Isiraely izany. Raha nisy ny hanoanana tany an’efitra dia […]