Fankalazana ny Jobily fa 70 taonan’ny Tobilehibe Farihimena

“Tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo Aho mandrakizay” Mpitsara 2:16d Mitohy hatrany ny fanatrehan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ireo fotoan-dehiben’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Ny 20-26 Aogositra 2016 teo no fankalazana ny Jobily faha 70 taonan’ny Tobilehibe Farihimana. Rtoa Virginie, mpiara-miasa ao amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara no solontena ny FF nampahafantatra ny Feon’ny Filazantsara sy ireo sehatr’asa sahaniny […]

ATAOVY HO AMBONY KOKOA NY AMIN’NY FANAHY.

« Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy ? Fa aiza ny sivy? » Lioka 17:17 Rehefa nifanena tamin’I Jesosy ireto boka folo lahy, nijanona teny lavitra teny, Dia niantso hoe: ry Jesosy Tompo ô, mamindrà fo aminay. Ary niteny azy ireo Jesosy hoe mandehana misehoa amin’ny mpisorona. Dia nandeha izy folo lahy, ary sitrana teny […]

“Club FF” Lycée Nanisana/ Rantsana Mpitory an-tsehatra, Sampana STK FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao.

“Miara-miasa amin’ny Finoana ny mino.” Izany no hevi-dehibe voizin’ny Fiangonana mandritra izao volana Aogositra 2016 izao, no sady volana natokan’ny Fiangonana FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao ho Iraivolan’ny Rantsana Mpitory an-tsehatra; hanaovan’izy ireo hetsika manokana eo anivon’ny Fiangonana. Tsara ny manamarika fa Andriamatoa Mamy Filoha mpitarika io Rantsana io dia anisan’ireo nahavita ny Fampianarana Soratra […]

NY TENA DIA AN’I KRISTY.

« Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata; aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an’i Kristy. » Kolosiana 2: 16-17 Ny maha zanak’Andriamanitra dia ny fampidirana an’i Kristy ao am-po, tsy eo ivelan’ny fiainana intsony fa ao anaty. […]

“Henoy ny feony”

Fandaharana amin’ny fampielezam-peo Misaotra an’Andriamanitra fa mahatratra sivy izao ireo onjam-peo miara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara manerana ny Nosy. Ny fiaraha-miasa moa dia miompana indrindra amin’ny “Fandaharana manokana” izay tiana ihany ny mampahatsiahy fa natao indrindra hanehoan-kevitra mahakasika lohateny samihafa entina hitarafana izay tian’ny Soratra Masina ambara. Ny fikendrena amin’io fandaharana io dia ny hamangiana ny […]

Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)

Fanolorana sertifika ho an’ ireo mpianatra valo nahavita ny fianarana Herin-taona mahery kely no niarahan’ny Fitandremana Antanetilava Kristy Fiainana (SPAA 12) izay iandraiketan’Atoa Andriatsihoarana Joasy, Mpitandrina sy ny Feon’ny Filazantsara (FF) niasa ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanaitra. Nohon’ny fikelezan’ainan’ny Mpitandrina dia nahatratra 60 mahery ireo Kristiana nianatra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny FSMI izay atolotry ny Feon’ny […]

Fankalazana ny Jobily faha 75 taonan’ny Tobilehibe Ankaramalaza sy ny asan’ny Feon’ny Filazantsara (FF)

« Mitadiava an’i Jehovah dia ho velona ianareo » Amosa 5:6 Nankalaza ny jobily faha 75 taonany ny Tobilehibe Ankaramalaza nanomboka ny 25 Jolay 2016–02 Aogositra 2016 (faritra Atsimo Antsinanan’i Madagasikara, 617 Km miala an’ Antananarivo). Kristiana maro be avy amin’ny lafy valon’ny Nosy sy avy any ampitan-dranomasina no tonga nanatrika izany izay nahatratra hatrany amin’ny 25 […]

NY VOA

Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Matio 7.17 Raha ny fahatsarana dia samy ratsy daholo isika rehetra, hoy ny Soratra Masina ao amin’ny epistily ho an’ny Romana: tsy misy tsara na dia iray aza. Iza ihany ary no afaka hamoa voa […]