NY VOA

Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Matio 7.17 Raha ny fahatsarana dia samy ratsy daholo isika rehetra, hoy ny Soratra Masina ao amin’ny epistily ho an’ny Romana: tsy misy tsara na dia iray aza. Iza ihany ary no afaka hamoa voa […]