NY TENA DIA AN’I KRISTY.

« Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata; aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an’i Kristy. » Kolosiana 2: 16-17 Ny maha zanak’Andriamanitra dia ny fampidirana an’i Kristy ao am-po, tsy eo ivelan’ny fiainana intsony fa ao anaty. […]