ASAN’NY FANAHY MASINA

octobre 28, 2016

« Ary matoky indrindra aho fa Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin’ny andron’i Jesosy Kristy. » Filipiana 1:6

Tsy misy tsara na iray aza, « fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra » hoy ny Romana 3:23. Fa nateraky ny nofo isika ka nofo ihany; ary nandova ota. Teo amin’ny batisa no niterahana antsika ho zanak’Andriamanitra. Miditra eo amin’ny fiainantsika i Jesosy Kristy manomboka amin’io fotoana io amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina no mampitombo ny fitiavantsika amin’ny fahalalàna tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantarantsika izay zavatra tsara indrindra: Jesosy Kristy no Filazantsara. « Nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay ». Mahazo famelan-keloka izay rehetra mino Azy, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo. Fanombohan’ny asa tsara izay ataon’Andriamanitra ao anatintsika izany. Ny fitomboan’ny fitiavana amin’ny fahalalàna tsara no hamantarantsika izay zavatra tsara, mba ho madio am-po sady feno ny vokatry ny fahamarinana, izay avy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Ary tsy hanan-tsiny amin’ny andron’i Jesosy Kristy. Ho amin’ny olona masina anie ny fahasoavan’I Jesosy Tompo.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Publicités

Programan’asa Fanasoavana

octobre 26, 2016

Fanolorana fitaovam-pianarana ho an’ireo ankizy sahirana tao amin’ny CEG Mananjary.

Nandritry ny nanatanterahana ny fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” tany amin’ny FLM Antsenavolo, Fileovana Kianjavato, Synodam-Paritany Anala, ny 06-07 Oktobra 2016 teo dia nohararaotin’Atoa Andriamanjaka Daniel Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny mpiara-miasa aminy ny nihaona tamin’ny Raiamandreny Pastora Ranaivosolo Jaona, Mpitondra Fileovana Mananjary. Ny anton’ny fihaonana dia fampahafantarana azy ny fiaraha-miasa azon’ny roa tonta atsangana. Taorian’ny fihaonana dia niara-nitsidika ny CEG Mananjary ny rehetra. Ny Talen-tsekoly rahateo dia mpivavaka ao amin’ny FLM Mananjary ihany. Tsy famangiana fotsiny no nataon’ny ekipan’ny FF fa dia nanolotra fitaovam-pianarana ho an’ireo ankizy tena sahirana ao amin’ny Sekoly. Nankasitraka izany ny Talen-tsekoly ka nanambara fa zava-dehibe tokoa raha sady mitombo fahalalàna ny ankizy no mitombo fahendrena ihany koa; ary dia vonona izy ny ho mpiara-miasa an-tsitrapon’ny FF, hanentana sy hampahery ireo mpianatra mba hianatra ny Tenin’Antriamanitra amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina” atolotry ny FF maimaim-poana.

meeting-with-rev-ranaivosolo-jaona-mananjary the-director-of-mananjary-high-school-and-the-lhm-team
Fihaonana tamin’ny Raiamandreny Pastora Ranaivosolo Jaona,
Mpitondra Fileovana Mananjary.
Teo koa ny fihaonana tamin’ny Talen’ny
CEG Mananjary
the-school-supplies dsc_0038
Notolorana fitaovam-pianarana ireo mpianatra tena sahirana tao amin’ny CEG

VELON’NY FINOANA

octobre 21, 2016

« Hoy Jesosy taminy: Andeha mody; velona ny zanakao. Ary ralehilahy nino ny teny izay nolazain’i Jesosy taminy, ka dia lasa nody. » Jaona 4:50

Jesosy nizaha ny toetran’ny finoan’ity tandapa. Nanatona an’i Jesosy tao Kana any Galilia izy rehefa reny fa tonga tao Jesosy. Kana, ilay toerana nanaovany fahagagàna voalohany, nanovàny ny rano ho divay tao amin’ny fampakaram-bady. Nangataka an’i Jesosy ilay tandapa mba hidina sy hahasitrana ny zanany izay marary satria efa ho faty izy any Kapernaomy. Niteny somary marary ihany Jesosy namaly Azy: « Raha tsy mahita fahagagana sy famantarana hianareo dia tsy hety hino mihitsy”. Tsy nihemotra ilay tandapa, fa hoy izy: « Tompoko: midina re dieny mbola tsy maty ny zanako ». Hoy Jesosy taminy: « Andeha mody, velona ny zanakao ». Nino izany teny izany ralehilahy ka lasa nody. Ary voalaza fa tamin’io ora nitenenan’i Jesosy io, no nialan’ny tazo taminy. Velona tokoa ilay zaza araka ny tenin’i Jesosy. Noho izany dia nino izy sy ankohonany. Nanetry tena tokoa ity tandapa ity. Voateny izy nefa tsy kivy fa mbola niangavy ny Tompo ihany: « Andeha mody, velona ny zanakao ». Tsy niaraka taminy akory Jesosy fa nino ny Teniny izy. Mety hisy fizahan-toetra ny finoantsika, aoka isika hino sy hatoky ny Teny izay lazain’i Jesosy. Sitrana ny zanany; dia nino izy mbamin’ny ankohonany rehetra. Andeha koa isika hino ny Tenin’ny Tompo.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


Fandefasana horonan-tsarimihetsika an-kalamanjana

octobre 19, 2016

Samy nahazo ny anjarany ny sarangan’olona rehetra.

Miezaka mitady hatrany ny fomba rehetra hitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ ireo mbola any ivelan’ny Fiangonana ny Feon’ny Filazantsara (FF). Nahararaotina noho izany ny fotoana nanatanterahana fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” tany amin’ny FLM Antsenavolo, Synodam-Paritany Anala ny 06-07 Oktobra nandefasana horonan-tsarimihetsika an-kalamanjana. Ny harivan’ny 06 Oktobra 2016 moa no nanaovana izany ary nahatratra teo amin’ny 300 eo ho eo no olona tonga nanatrika, izay tena faly sy nankasitraka ny FF.

dsc_0379 dsc_0391
FILM an-kalamanjana tao Irondro

MITONDRA TENA TSARA

octobre 14, 2016

Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, Fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo. Efesiana 5:15-17

– Ho tahaka ny endriny no namoronan’Andriamanitra Ray antsika olombelona, ary ny firaisantsika aminy no tena endriny ao anatintsika. Oharina amin’ny firaisan’ny sampana amin’ny foto-boaloboka no tokony hiraisan’ny olona amin’ny Ray izay nahary Azy. Jesosy no nanao io fanoharana io.
– Raha tsy miray amin’I Jesosy isika dia ho sampana maina, tsy afaka hamoa, tsy afaka hanao izay sitrapony ka raha manao aza dia fanao feno hadalàna, koa mety ho hendry eo ivelany ihany nefa tsy araka ny sitrapon’ny Tompo.
– “Mitondra-tena tahaka ny hendry”. Ny Fanahy Masina no hitari-dalana antsika zanany. Zava-dehibe ny fanomezana antsika ny Fanahy Masina, ary mila mazoto mangataka ny Fanahy Masina isika fa hanome antsika fahendrena tokoa Izy. “Izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra”. Aoka isika hanaiky ampanetren-tena ho tarihin’ny Fanahy Masina.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

octobre 14, 2016

Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Tontosa soa aman-tsara tany amin’ny (FLM) Fitandremana Antsenavolo, Fileovana Kianjavato, Synodam-Paritany Anala ny 06-07 Oktobra 2016 lasa teo ny Seminera “Fampitaovana ny olona masina” nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara sy ny Fitandremana Antsenavolo. Mpandray anjara miisa 22 avy amin’ny Fiangonana roa ambinin’ny folo ao anatin’ny Fitandremana Antsenavolo no nisitraka feno izany ary ny valo tamin’izy ireo dia Katekista. Nanotrona sy nandray anjara tamin’ny fampiofanana ny Pastora Randimbiarimanana Lys Aguillar, mpitondra ny Fitandremana Antsenavolo. Nahaliana ny rehetra tokoa ny fampiofanana satria dia nampitao azy ireo ny fomba entina mampahomby ny Asa Fitoriana izay tanterahin’ny Fiangonana isa-toerana. Hoan’ireo katekista moa dia tena hanampy azy ireo amin’ny Fampandrosoana ny Fiangonana ireo teknika sy fomba Fitoriana maro samihafa nentina nandritra ny Fampiofanana.

dsc_0409 dsc_0253
dsc_0228 dsc_0187
dsc_0249 dsc_0353
dsc_0448 dsc_0288
dsc_0291 dsc_0238
dsc_0319 dsc_0461
dsc_0464 dsc_0426
dsc_0433 dsc_0497
dsc_0526 dsc_0345
dsc_0333 dsc_0440

NY FAMELAN-KELOKA

octobre 7, 2016

« Matokia anaka, voavela ny helokao. » Matio 9:2b

Teny nataon’i Jesosy tamin’ilay mararin’ny paralisisa. Ny fandikantsika olombelona ny lalàna no mahatonga antsika hahazo fanamelohana. Ary ny fahotantsika no mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. « Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. » (Isaia 44:22) Andriamanitra no mandray andraikitra mamela heloka sy manatona ny olona araka izay voalaza eo amin’io teny io. Jesosy, Ilay Zanak’Andriamanitra no tonga nofo ka nanolotra ny ainy ahazoantsika famelankeloka. Nanasitrana ilay mararin’ny paralisisa Jesosy mba ho fantatr’ireo tsy mino fa manam-pahefana eto ambonin’ny tany hamela heloka Izy. Raiki-tahotra anefa ny vahoaka raha nahita ny mararin’ny paralisisa nitsangana noho ny nataon’i Jesosy hoe: mitsangàna, betao ny fandrianao. Faly Andriamanitra rehefa mibebaka isika. Hoy Izy: »Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho. » Isaia 44:22b. Miandry anao Jesosy. Ny Tompo hampahery anao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.