NY FAMELAN-KELOKA

« Matokia anaka, voavela ny helokao. » Matio 9:2b Teny nataon’i Jesosy tamin’ilay mararin’ny paralisisa. Ny fandikantsika olombelona ny lalàna no mahatonga antsika hahazo fanamelohana. Ary ny fahotantsika no mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. « Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. » (Isaia 44:22) Andriamanitra no mandray andraikitra mamela heloka sy […]