ASAN’NY FANAHY MASINA

« Ary matoky indrindra aho fa Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin’ny andron’i Jesosy Kristy. » Filipiana 1:6 Tsy misy tsara na iray aza, « fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra » hoy ny Romana 3:23. Fa nateraky ny nofo isika ka nofo ihany; ary nandova ota. Teo […]