NY FIANDRASANA AN’I JESOSY

Misy karazany roa ny fiandrasana an’i Jesosy: Fiandrasana ny fihaviany voalohany, ary ny fiandrasana ny fihaviany faharoa. « Indro, efa mitsangana eo ambaravarana Aho ka mandondona; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » Apokalypsy 3:20 – 1/ Ny fihaviany voalohany dia efa tanteraka, […]