Alahadin’ny Zanaka am-pielezana FJKM Ambohibary Zoara (SPAA 12)

Ho tahiana izay ankohonana manana an’i Jehovah ho Andriamaniny Isaky ny Alahady faha-telon’ny volana no Alahadin’ny Zanaka am-pielezan’ ny FJKM Ambohibary Zoara izay iandraiketan’Atoa Ratsimbazafy Mpitandrina. Ao amin’ny Sekoly FJKM Soamanandrariny no anatanterahana ny fotoam-pivavahana isam-potoana. Ny volana Novambra lasa teo, toy ny fanao dia tonga nitarika ny fanompoam-pivavahana ny raiamandreny Mpitandrina, izay nanasa ny […]

« NY ANARANY ATAONAO HOE JESOSY. »

Tenin’ny anjely tamin’i Maria io. “Ary hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa efa nahita fitia tamin’Andriamanitra hianao. Ary, indro, hitoe-jaza hianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia hataonao hoe JESOSY.” (Lioka 1:30,31). Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany. Fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona […]