NY FEO MIANTSO ANY AN’EFITRA

« Injany! misy feon’ny miantso mafy any an’efitra hoe: amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany. » (Lioka 3:4) Aiza ny làlan’i Jehovah amboarina? Làlan-kalehany aiza no atao mahitsy? I Jaona Mpanao Batisa no ilay nialoha làlana an’i Jesosy. Nampibebaka ny olona izy mba handraisan’ny maro an’i Jesosy. Misy ny mikitaontaona sarotra aleha, ka mila amboarina […]