TANDREMANA MAFY IZAY EFA RE.

« Ny finoana dia avy amin’ny toriteny », ary izay mino an’i Jesosy no manana ny fiainana mandrakizay. « Ary amin’izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao hindaosina hiala aminy isika. » Hebreo 2:1 Ahoana no fomba hanatanterahantsika izany? Avela hitombo ao anatintsika ny Teny. Saintsainina andro aman’alina ny Tenin’Andriamanitra. Mangataka ny fitarihin’ny Fanahy Masina mba […]

Asa fitoriana eny amin’ny Fonja

Fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra no nasehon’ireo voafonja vehivavy ao Antanimora Mitohy ny fiarahamiasan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny Fonjan’Antanimora amin’ny Fitoriana ny Filazantsara. Tahaka ny isan-taona dia nikarakara fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra ireo voafonja vehivavy ao Antanimora ny 13 Desambra 2016 ka ny tantaran’i Samoela mpaminany no novelominy tamin’izany. Miisa 30 ireo voafonja vehivavy nanatanteraka […]