ANDRO MAHAFINARITRA HANDRENESANA NY FILAZANTSARA

« Ary izy namaly ka nanao hoe: « Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra » ; ary « tiava ny namanao tahaka ny tenanao ». Lioka 10:27 Ny teny fikasana dia nomen’Andriamanitra an’i Abrahama telo-polo amby efa-jato taona mialoha ny lalàna, nefa ny fanekena dia tsy tsoahan’ny […]