TSY MAINTSY MANGATAKA AMIN’ANDRIAMANITRA ISIKA

« Mangataha, dia homena hianareo. » Matio 7:7a Ny olona vao natao batisa dia natsangan’Andriamanitra ho zanany, ka tsy sarin-janaka fa tena zanaka mandova. Araka ny teny hoe: izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra. Rehefa zanaka dia hafa kokoa ny sata iainana miohatra amin’ny tsy zanaka, na fomba filaza hafa hoe jentilisa izay […]

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Seminera Fampiofanana “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” Ho tohin’ny fangatahan’i Pastora Andrianarivonirina Dieu Donné, Mpitondra Fileovana Ambalavao Tsienimparihy (SPAf) ny amin’ny hanatanterahana Fampiofanana mikasika ny “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” ho an’ireo Filohan-tsampana sy departemanta; dia tontosa soa aman-tsara izany ny 22-23 Martsa 2017, tao amin’ny FLM ambalavao Tsienimparihy. Marihina fa Fampiofanana farany ho an’ny taom-piasana 2016/2017 (Jona 2016–May […]

NY FAHAFAHANA

« Raha maharitra amin’ny teniko hianareo, dia ho mpianatro tokoa; ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. » Jaona 8:31b-32 Noho ny fahasarotan’ny fiainana, noho ny zava-misy mihatra, noho ny faharatsiana eto amin’izao tontolo izao dia sarotra ny maharitra amin’ny Teny. Misy ny lalàna ao amin’izay faritana hoe tenin’Andriamanitra. Ary io […]

“Henoy ny feony”

Fandaharana isan-kerinandro amin’ny fampielezampeo Noho ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy sy ny jobily faha 150 taonan’ny Reformasiona ary ny faha 150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) dia naompana tamin’ny lohahevitra hoe “Ny Reformasiona sy ny vehivavy” ny fandaharana “Henoy ny feony” tamin’ity vola martsa 2017 ity. Izany dia alefa amin’ireo onjam-peo 10 miara-miasa amin’ny […]

MANASITRANA NY ARETINTSIKA REHETRA IZY

« Ary niandrandra ny lanitra Izy, dia nisento ka nanao taminy hoe: Efata, izany hoe: Maladia. Dia nalady ny sofiny, sady voavaha ny fatoran’ny lelany, ka dia nahateny tsara izy. » Marka 7:34-35 Ny hitantsika eto dia Jesosy manana fifandraisana velona amin’ny Rainy; niandrandra ny lanitra Izy. Na dia tena Andriamanitra aza Izy dia mivavaka amin’izay ataony […]

Fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitrapo Feon’ny Filazantsara (FF)

Noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2017, Atoa Daniel Talen’ny FF sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo mpiara-miasa an-tsitrapo FF eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina dia nihaona tao amin’ny Foibe FF ny Sabotsy 4 Martsa 2017 lasa teo. Fihaonana izay natokana indrindra hitondrana am-bavaka ny taona vaovao 2017 sy ny asa fanompoana ataon’ny […]

SAROBIDY NY FOTOANA

« Mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra. » I Petera 4:2 Ny Fanahy Masina miasa ao ampontsika no mahatonga azy fo nofo tsy ho mafy tahaka ny vato, ka mampahafantatra antsika ny sitrapon’Andriamanitra. Ny sitrapon’Andriamanitra dia izay tsara, sady ankasitrahana, no marina. Ny fanekena ny […]

FITIAVANA LALINA

« Hianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. » Efesiana 5:25 Manao ahoana ny fahatsapantsika hoe Jesosy maty ho antsika? Toa tsy zakan’ny saina matetika ny mieritreritra ny fahafatesana. Ary izany indrindra no nanjo an’i Petera: Jesosy Ilay mpampianatra azy, Ilay nametrahany ny fanantenany rehetra, ho […]

Tanjon’ireo mpiasa

Fampiofanana fohy nomen’ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Ho an’ny taom-piasana vaovao 2017/2018, dia efa nanomboka avy hatrany tamin’ny famaritana ireo tanjona tokony ho tratrariny mandritry ny taona ireo mpiara-miasa tsirairay eto amin’ny FF. Ny Tale Andriamanjaka Daniel moa no nampianatra fohy mikasika ny famaritana izany tanjona izany amin’ny alalan’ny ‘SMART’. Naneho ny fahavononany ny rehetra […]