HIHAINO ANY AN-DANITRA ANDRIAMANITRA

« Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny taniko; Ny nifiny dia nifin-diona, Ary ny vazany dia vazan’ny liom-bavy. » (Joela 1:6). Noho izany  » … hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? (Estera 8:6). Kanefa, hoy Jehovah Andriamanitra amintsika: « raha ny […]

NY FAHEFAN’I JESOSY.

« Fa amin’ny fahefàna sy ny hery no andidiany ny fanahy maloto, dia mivoaka ireo. » Lioka 4:36b Zanaka mpandrafitra, tsy mba nianatra tahaka ny mpanoradalàna na ny fariseo Jesosy kanefa dia efa niseho sahady ny fahefàny amin’ny fampianarana; na dia mbola 12 taona aza Izy. Misongadina ny maha-tena Andriamanitra an’I Jesosy. Tena manana fahefàna Izy na […]

MANATONA NY SEZA FIANDRIANAN’NY FAHASOAVANA.

« Koa aoka isika hanatona ny seza-fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory. » Hebreo 4:16 Sarotra ny manatona mpanjaka: eo ny miaramila mpiambina, ary moa ve fantatry ny mpanjaka koa isika? Ny mpanjaka resahina eto dia Jehovah Andriamanitra. Fantatr’i Jehovah Andriamanitra ve isika? Ahoana no hanatonana izany seza […]