HIHAINO ANY AN-DANITRA ANDRIAMANITRA

juin 26, 2017

« Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny taniko; Ny nifiny dia nifin-diona, Ary ny vazany dia vazan’ny liom-bavy. » (Joela 1:6). Noho izany  » … hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? (Estera 8:6). Kanefa, hoy Jehovah Andriamanitra amintsika: « raha ny oloko izay nantsoina tamin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny. » (2Tantara 7:14)

Publicités

HARENA ANY AN-DANITRA, HARENA ETY ANTANY.

juin 26, 2017

« Toy izany izay mihary harena ho an’ny tenany ihany, nefa tsy mba manankarena ny amin’Andriamanitra. » Lioka 12:21

– Ny tsy mino ( tsy mino an’i Kristy) raha mitady vola na miasa dia ny ho an’ny tenany ihany ; ka na dia an’ny tenany aza dia ny ety antany ihany. Tsy mino izy fa misy ny maharitra mandrakizay. Tsy misy azo antoka fa na dia ny namana aza mety mamadika. Izany ny eto an-tany. « Aza mihary harena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy
mangalatra. » Mat 6:19.
– Ny mino an’i Kristy dia mino ny amin’ny ho aviny izay tsy mandalo na mora levina fa maharitra mandrakizay. Marina fa tsy maintsy miahy ny ankohonany ny mino, ary ny Tompo mihitsy no nampianatra ny amin’ny fampitomboana ny talenta izay omeny. Fa ny amin’ny fanoharana nataon’i Jesosy eto ity dia misy ny fahatokian-tena tafahoatra, ary mihary harena be loatra ho an’ny tenany kanefa tsy mba nitsinjo ny hafa: misy fanaranam-po. Ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin’ny taona maro hianao; mitsahara, mihinàna, misotroa, mifalia. Ny mino an’i Jesosy Kristy dia mahatsiaro mandrakariva ny teniny manao hoe: « Noana Aho dia nomenareo hanina; nangetaheta Aho dia nampisotroinareo….. » Mat 25:35. Ry havana, mila mahay mistinjo ny mandrakizay isika, fa mandalo ihany ny eto an-tany. Tsarovy fa tsy maintsy entina ho tsaraina isika rehetra amin’ny andro farany. Aoka atolontsika ho an’ny Tompo Jesosy ny fianantsika rehatra ary mba Izy no hanoro antsika ny amin’ny tokony anaovantsika izay fanana omeny antsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.