HIHAINO ANY AN-DANITRA ANDRIAMANITRA

« Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny taniko; Ny nifiny dia nifin-diona, Ary ny vazany dia vazan’ny liom-bavy. » (Joela 1:6). Noho izany  » … hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? (Estera 8:6). Kanefa, hoy Jehovah Andriamanitra amintsika: « raha ny […]