NY MASIRASIRAN’NY FARISEO SY NY SADOSEO.

« Mihevera, ka mitandrema hianareo, fandrao azon’ny masirasiran’ny Fariseo sy ny Sadoseo. » Matio 16:6 Raha nikasika ny lamban’i Jesosy ilay vehivavy narary dia sitrana. Mifindra na dia amin’ny lamba aza ny fahamasinana. Fantantsika ny Teny hoe « Manamasina azy amin’ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana. » Jaona 17:17. Koa ny fifaneraserantsika amin’ny Tenin’Andriamanitra dia manamasina antsika. Toy izany […]