MAHATOKY SY MANAN-TSAINA.

Fomba fijery roa ihany no misy eto amin’izao tontolo izao. Fomba fijery azavain’ny fanahin’ny mazava, ary ny fomba fijery azavain’ny fanahin’ny maizina. « Iza moa ny mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina, izay hotendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin’ny fotoana? » Lioka 12:42 Indray andro Jesosy Kristy dia onena ny vahoaka fa tahaka ny […]

FANARANAM-PO AMIN’NY RATSY SA FENOINA NY FANAHY?

« koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » (Matio 28:19) Ny Fanahy Masina dia raisintsika eo amin’ny batisa. Baikon’i Jesosy ny iraka nataony tamin’ny mpianatra hanao batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fa rehefa tarihin’ny […]