FANARANAM-PO AMIN’NY RATSY SA FENOINA NY FANAHY?

« koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » (Matio 28:19) Ny Fanahy Masina dia raisintsika eo amin’ny batisa. Baikon’i Jesosy ny iraka nataony tamin’ny mpianatra hanao batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fa rehefa tarihin’ny […]