MIDIKA INONA NY FITSANGANAN’I KRISTY TAMIN’NY MATY?

septembre 29, 2017

« Fa fony mbola tao amin’ny nofo isika, dia ny filan’ny ota, izay nohetsehin’ny lalàna, no niasa tao amin’ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin’ny fahafatesana. » (Romana 7:5)

Raha mbola ao amin’ny nofo isika dia ny filan’ny ota no miasa amin’ny tenantsika, tsy mahatsiaro izay momba ny Fanahy, tsy miraharaha izay mikasika ny sitrapon’Andriamanitra. Nefa ao koa ny sady mitady ny sitrapon’Andriamanitra nefa tsy te hiala amin’ny filan’ny ota. Tiana ny atsy, Fy ny eroa. Hany ka mavesatra amintsika ny didin’ Andriamanitra, mavesatra amintsika ny fahafatesana avy amin’ny lalàna. Eo no manomboka misy lanjany amintsika ny fitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty. Mavesatra ny fahafatesana, ka rehefa mitodika amin’ny fiainana (dia ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty) isika dia misinda ny vesatry ny fahafatesana noho ny ota. Koa raha mitodika amin’Ilay menarana varahina tany an’efitra isika, dia i Jesosy Kristy izany, dia hahazo fanasitranana amin’ny kaikitry ny menarana izay mandringana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

NY MAHA SAMY HAFA NY HERINTSIKA SY NY FAHASOAVAN’I JESOSY.

septembre 22, 2017

« Hoy Jesosy taminy: Mitsangàna, ento ny fandrianao, ka mandehàna. » (Jaona 5:8)

Nisy rangahy iray narary Valo amby telo-polo taona (38 taona), tena ela tokoa izany, tena fahoriana tokoa izany, ary dia niandrandra fanasitranana tokoa izy, ary nisy farihy nanana laza fa nahasitrana rehefa nohetsehina ka tafaroboka ilay marary. Ny olana dia tsy mba nanana olona nandroboka azy izy. Nahita azy Jesosy, na dia maro aza ny narary teo, ka nanontany azy hoe: Te ho sitrana va ianao? Tsy tonga dia nihevitra ny tenin’i Jesosy ho azy izy fa variana nanazava ny tsy nahatafidirany ao anaty rano rehefa nohetsehina, kanjo hoy Jesosy taminy: Mitsangàna, ento ny fandrianao, ka mandehana. Ary niaraka tamin’izay dia sitrana ralehilahy ka nibata ny fandriany. Valo amby telopolo taona narary, nefa tenin’i Jesosy indray mandeha fotsiny no ninoany, dia sitrana izy. Mitsangàna, ento ny fandrianao, ka mandehana. Isika koa izay manana aretina, isika izay manana olana, isika izay misy zavatra mangeja antsika, kanefa mitady fanasitranana etsy sy eroa, mitady vaha olana hatraiza hatraiza, mipenimpena mitady fanafahana; hoy Jesosy amintsika: Mitsanagàna, betao ny fandrianao. Aza miahotrahotra mandeha, na mbola mandondona anao ny olana be, mandehana atreho amin’ny anaran’i Jesosy, maniraka anao Izy. Atreho amin’ny finoana Azy izany. Jesosy hampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FAHAIZANA MANDRAY

septembre 15, 2017

Na ny mandray fotsiny aza dia misy manahirana indraindray. Efa tolorana fotsiny, sady tsy mitady na mikaroka, fa mandray fotsiny.
« Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an’ny Fanahin’Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. » I Korintiana 2:14

Misy karazan’olona tia mozika ka raha vao mahare mozika mahafinaritra ny sofiny izy dia miantsambotra mihaino ny sofiny sy ny sainy manontolo, fa misy koa sokajin’olona raha vao mahare lakolosim-piangonana maneno dia izay miseho ao ampiangonana no alehan’ny sainy. Fanahy inona no ao anatintsika ao? Fanahin’Andriamanitra sa fanahy hafa? Raha fanahy hafa dia tsy hahafantatra mihintsy ny ao ampon’Andriamanitra, fa ny momba ny nofo sy ny filàny ihany no fantany. Isika izay mamaky izao teny eto izao koa dia mila miala amin’ny fiheveran’ny nofo ihany raha te handray ny zavatsoa atolotr’Andriamanitra antsika, indrindra ny fiainana lehibe atolony antsika, dia ny fiainana manana mandrakizay. « Fa izay rehetra nandray an’i Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra », fa raha tarin’ny Fanahin’Andriamanitra iska vao zanak’Andriamanitra. Ambarao amin’ny vavanao izao: Indro raisiko ao ampoko ianao Jesosy ô izao anio izao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIDIKA INONA NY FITSANGANAN’I KRISTY TAMIN’NY MATY?

septembre 8, 2017

« Fa fony mbola tao amin’ny nofo isika, dia ny filan’ny ota, izay nohetsehin’ny lalàna, no niasa tao amin’ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin’ny fahafatesana. » (Romana 7:5)

Raha mbola ao amin’ny nofo isika dia ny filan’ny ota no miasa amin’ny tenantsika, tsy mahatsiaro izay momba ny Fanahy, tsy miraharaha izay mikasika ny sitrapon’Andriamanitra. Nefa ao koa ny sady mitady ny sitrapon’Andriamanitra nefa tsy te hiala amin’ny filan’ny ota. Tiana ny atsy, Fy ny eroa. Hany ka mavesatra amintsika ny didin’Andriamanitra, mavesatra amintsika ny fahafatesana avy amin’ny lalàna. Eo no manomboka misy lanjany amintsika ny fitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty. Mavesatra ny fahafatesana, ka rehefa mitodika amin’ny fiainana (dia ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty) isika dia misinda ny vesatry ny fahafatesana noho ny ota. Koa raha mitodika amin’Ilay menarana varahina tany an’efitra isika, dia i Jesosy Kristy izany, dia hahazo fanasitranana amin’ny kaikitry ny menarana izay mandringana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

AMPAMOAHINA NY OLONA

septembre 4, 2017

Inona no tiana ambara amin’ny hoe ampamoahina? Ny tiank’ambara amin’izany dia ny hoe asaina mamoaka.
« Ary lazaiko aminareo fa ampamoahina ny olona amin’ny andro fitsarana noho ny amin’ny teny foana rehetra izay ataony. » Matio 12:36

Izao teny izao dia teny nataon’i Jesosy tamin’Izy niresaka tamin’ny Fariseo. Asaina mamoaka ny teny foana, teny tsy misy antony, izay ataony ny olona amin’ny andro fitsarana. Io andro fitsarana io moa dia andro farany araka ny voalazan’ny Soratra Masina, ho avy Jesosy hitsara ny velona sy ny maty. Eo ambony kelin’ity teny ity no anambaran’i Jesosy hoe, fa avy amin’ny haben’ny ao am-po no itenenan’ny vava. Koa raha miteny isika dia mila mitandrina, kanefa tsy ho voafehintsika izany raha tsy izay zavatra ampidirintsika amin’ny sofintsika no efa fantenantsika. Raha ratsy no henointsika, dia ratsy koa no voatahirintsika ao anaty, ary izany ihany no mivoaka ny vavan-tsika. Iray ihany no tsara: Jehovah Andriamanitra. Koa aoka izay ambarany no henointsika, ary izany no raiketina am-po. Ary izany koa no mbola hivoaka ny vavantsika.
Jesosy hampahery an-tsika. Amen!

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.