MIDIKA INONA NY FITSANGANAN’I KRISTY TAMIN’NY MATY?

« Fa fony mbola tao amin’ny nofo isika, dia ny filan’ny ota, izay nohetsehin’ny lalàna, no niasa tao amin’ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin’ny fahafatesana. » (Romana 7:5) Raha mbola ao amin’ny nofo isika dia ny filan’ny ota no miasa amin’ny tenantsika, tsy mahatsiaro izay momba ny Fanahy, tsy miraharaha izay mikasika ny sitrapon’Andriamanitra. Nefa ao […]

NY MAHA SAMY HAFA NY HERINTSIKA SY NY FAHASOAVAN’I JESOSY.

« Hoy Jesosy taminy: Mitsangàna, ento ny fandrianao, ka mandehàna. » (Jaona 5:8) Nisy rangahy iray narary Valo amby telo-polo taona (38 taona), tena ela tokoa izany, tena fahoriana tokoa izany, ary dia niandrandra fanasitranana tokoa izy, ary nisy farihy nanana laza fa nahasitrana rehefa nohetsehina ka tafaroboka ilay marary. Ny olana dia tsy mba nanana olona […]

FAHAIZANA MANDRAY

Na ny mandray fotsiny aza dia misy manahirana indraindray. Efa tolorana fotsiny, sady tsy mitady na mikaroka, fa mandray fotsiny. « Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an’ny Fanahin’Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. » I Korintiana 2:14 Misy karazan’olona tia […]

MIDIKA INONA NY FITSANGANAN’I KRISTY TAMIN’NY MATY?

« Fa fony mbola tao amin’ny nofo isika, dia ny filan’ny ota, izay nohetsehin’ny lalàna, no niasa tao amin’ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin’ny fahafatesana. » (Romana 7:5) Raha mbola ao amin’ny nofo isika dia ny filan’ny ota no miasa amin’ny tenantsika, tsy mahatsiaro izay momba ny Fanahy, tsy miraharaha izay mikasika ny sitrapon’Andriamanitra. Nefa ao […]

AMPAMOAHINA NY OLONA

Inona no tiana ambara amin’ny hoe ampamoahina? Ny tiank’ambara amin’izany dia ny hoe asaina mamoaka. « Ary lazaiko aminareo fa ampamoahina ny olona amin’ny andro fitsarana noho ny amin’ny teny foana rehetra izay ataony. » Matio 12:36 Izao teny izao dia teny nataon’i Jesosy tamin’Izy niresaka tamin’ny Fariseo. Asaina mamoaka ny teny foana, teny tsy misy antony, […]