AMPAMOAHINA NY OLONA

Inona no tiana ambara amin’ny hoe ampamoahina? Ny tiank’ambara amin’izany dia ny hoe asaina mamoaka. « Ary lazaiko aminareo fa ampamoahina ny olona amin’ny andro fitsarana noho ny amin’ny teny foana rehetra izay ataony. » Matio 12:36 Izao teny izao dia teny nataon’i Jesosy tamin’Izy niresaka tamin’ny Fariseo. Asaina mamoaka ny teny foana, teny tsy misy antony, […]