NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

« Mandalo izao tontolo izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay. » I Jaona 2:17 Zavatra roa no mifanohitra eto: – Izao tontolo izao sy ny filany, – Ny sitrapon’Andriamanitra. Voalazan’i Paoly ao amin’ny Galatiana 5:17 « Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, […]

ANDRIAMANITRA AVO INDRINDRA JEHOVAH.

« Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak’Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an’Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. » (1Jaona 5:2) Hatahotra sy ho tia an’i Jehovah no tadiavin’Andriamanitra antsika olony. Ny halehibiazan’ny fiatiavany antsika no nanomezany ny Zanany mba hitondra ny helotsika ary ny hitafiantsika izany. Ny fitafiana ny Zanany dia fandraisantsika ny fanamarinana avy amin’i […]

NY NOFONY TEO AMBONIN’NY HAZO FIJALIANA

« Fa izay an’i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filàny tamin’ny hazo fijaliana. » Galatiana 5:24. Teo ambony hazo fijalina tokoa no nohomboana ny tenan’i Jesosy Kristy. Raha ny ambaran’ny Soratra Masina dia naka ny « endriky ny nofo ota » Jesosy ary izany no nohomboana teo amin’ny hazo fijaliana, ka dia maty […]

NY HO AKAIKIN’ANDRIAMANITRA NO MAHATSARA AHY.

« Fa, indro, very izay lavitra Anao; » (Salamo 73:27a) Izany tokoa no nanjo an’i Marta. « Fa Marta sahirana tamin’ny fanompoana be; dia avy izy ka nanao hoe: Tompoko, moa tsy mampaninona Anao va ny amelan’ny rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba asaovy manampy ahy izy. » (Lioka 10:40). Variana nanao raharaha, sahirana dia sahirana, hany ka adino […]