NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

octobre 30, 2017

« Mandalo izao tontolo izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay. » I Jaona 2:17

Zavatra roa no mifanohitra eto:

– Izao tontolo izao sy ny filany,
– Ny sitrapon’Andriamanitra.
Voalazan’i Paoly ao amin’ny Galatiana 5:17 « Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo.» Araka izany dia miharihary fa Fanahy iray ihany no mampiteny an’i Jaona sy i Paoly. Mifanohitra ny izao tontolo izao sy ny sitrapon’Andriamanitra. I Jaona eto dia manoro fa tsara ny sitrapon’Andriamanitra noho ny filàn’izao tontolo zao. Araka i Paoly dia misakana antsika ny Fanahy mba tsy hanao izay zavatra tiantsika araka ny hita teo aloha teo; tiantsika ho azy izao tontolo izao sy ny filàny. Ny sitrapon’Andriamanitra no tsara: Maharitra mandrakizay Aoka ary isika hitandrina fa ny filàn’ny nofo dia manohitra ny fananantsika ny fiainana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

ANDRIAMANITRA AVO INDRINDRA JEHOVAH.

octobre 19, 2017

« Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak’Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an’Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. » (1Jaona 5:2)

Hatahotra sy ho tia an’i Jehovah no tadiavin’Andriamanitra antsika olony. Ny halehibiazan’ny fiatiavany antsika no nanomezany ny Zanany mba hitondra ny helotsika ary ny hitafiantsika izany. Ny fitafiana ny Zanany dia fandraisantsika ny fanamarinana avy amin’i Jesosy Kristy, nanaiky halatsa-drà hikosehana ny fahotantsika Izy. Ny fandikan-dalàna nataontsika no nahatonga ny fahotana. Raha ny lalàna dia diso isika, raha ny ràn’i Jesosy kosa no ekentsika hanasàna antsika dia ho marina isika. Maimaimpoana no nanaovany izany ho antsika. I Kristy mantsy no faran’ny lalàna ho fahamarinana ho an’izay rehetra mino. (Romana10:4). Izy no nahatanteraka ny lalàna. Hoy Izy teo amin’ny hazo fijaliana hoe: «vita». Izy no Ilay fahamarinana avy amin’Andriamanitra, ka Izy no marina sady afaka manamarina antsika. «Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalаna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka » Matio 5:17. Ny firaisantsika tsy tapaka ain’i Kristy no hahatonga antsika hamoa be na tsy hamoa mendrika ny fahamasinan’Andriamanitra. Hariana any amin’ny afo isika raha sampana maina. Koa aoka isika hazoto hiray amin’Ilay fahamarinana avy amin’i Jehovah.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY NOFONY TEO AMBONIN’NY HAZO FIJALIANA

octobre 13, 2017

« Fa izay an’i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filàny tamin’ny hazo fijaliana. » Galatiana 5:24.

Teo ambony hazo fijalina tokoa no nohomboana ny tenan’i Jesosy Kristy. Raha ny ambaran’ny Soratra Masina dia naka ny « endriky ny nofo ota » Jesosy ary izany no nohomboana teo amin’ny hazo fijaliana, ka dia maty ary nalevina. Hateloana no nitoerany tao am-pasana. Nitsangana Izy ny andro fahatelo. Mila miombona Aminy amin’izany làlana nodiaviny izany isika. Tsy isika no hihombo amin’ny azo fijaliana fa ny nofontsika no miara-miombo amin’i Kristy. Zavadehibe tokoa ho antsika ny naneken’i Jesosy hihombo tamin’ny hazo fijaliana,
satria Jesosy efa nahatanteraka izay rehetra tsy vitantsika. Zava-dehibe ho antsika koa ny fanekentsika izany; ka ny ilaina amintsika dia ny handeha araka ny fijerena an’i Jesosy izay nitondra ny nofontsika, dia ny fahotantsika, ary nalevina. Kanefa atsangana miaraka Aminy isika. Koa tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Aoka tsy hanaraka ny nofo, ka hampanaram-po izany intsony isika fa hazoto hijery an’i Jesosy.
Jesosy hampahery antsika .

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY HO AKAIKIN’ANDRIAMANITRA NO MAHATSARA AHY.

octobre 6, 2017

« Fa, indro, very izay lavitra Anao; » (Salamo 73:27a)

Izany tokoa no nanjo an’i Marta. « Fa Marta sahirana tamin’ny fanompoana be; dia avy izy ka nanao hoe: Tompoko, moa tsy mampaninona Anao va ny amelan’ny rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba asaovy manampy ahy izy. » (Lioka 10:40). Variana nanao raharaha, sahirana dia sahirana, hany ka adino na dia ny mifandray amin’ny Tompo, eny na am-pahany ihany aza. Raha dinihina dia nitsiry tao anatiny ny fialonana an’i Maria. Ary tsy Maria ihany no nampangainy fa na dia Jesosy aza dia nomeny tsiny koa. Isika koa raha variana loatra amin-javatra hafa, ka tsy mahatsiaro ny firaisana amin’i Jesosy dia ho sampana maina, tsy azo anantenàna vokatra, ka ariana. Fa, indro, very izay lavitra Anao. Afaka nanompo Marta no sady nanana firaisana am-bavaka tamin’ny Tompo. Fa tsy izany no niseho. Niteraka sain-dratsy tao anatiny ny fanompoana nataony. Tsy azo tapahina ny firaisana amin’Ilay foto-boaloboka. « Ny akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy. »
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.