NY HO AKAIKIN’ANDRIAMANITRA NO MAHATSARA AHY.

« Fa, indro, very izay lavitra Anao; » (Salamo 73:27a) Izany tokoa no nanjo an’i Marta. « Fa Marta sahirana tamin’ny fanompoana be; dia avy izy ka nanao hoe: Tompoko, moa tsy mampaninona Anao va ny amelan’ny rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba asaovy manampy ahy izy. » (Lioka 10:40). Variana nanao raharaha, sahirana dia sahirana, hany ka adino […]