NY NOFONY TEO AMBONIN’NY HAZO FIJALIANA

« Fa izay an’i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filàny tamin’ny hazo fijaliana. » Galatiana 5:24. Teo ambony hazo fijalina tokoa no nohomboana ny tenan’i Jesosy Kristy. Raha ny ambaran’ny Soratra Masina dia naka ny « endriky ny nofo ota » Jesosy ary izany no nohomboana teo amin’ny hazo fijaliana, ka dia maty […]