NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

« Mandalo izao tontolo izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay. » I Jaona 2:17 Zavatra roa no mifanohitra eto: – Izao tontolo izao sy ny filany, – Ny sitrapon’Andriamanitra. Voalazan’i Paoly ao amin’ny Galatiana 5:17 « Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, […]