NY TENY DIA ANDRIAMANITRA

Mila mitandrina tsara isika kristiana ny amin’ny teny izay aloaky ny vavantsika fa indraindray ataon’i Satana fitaovana hamonoana ny fanahin’ny hafa izany. « Ny teny atao amin’ny antony dia poma volamena, ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. » Ohabolana 25:11 Ny ambaran’ity Soratra Masina ity eto dia tena zavatra sarobidy, poma volamena, ny teny atao amin’ny antony: […]

NY AO AMIN’I KRISTY JESOSY

« Fa tsy fantantsika izay vavaka tokony ataontsika; fa ny Fanahy no mifona ho antsika amin’ny fitarainana tsy azo tononina. » Romana 8:26 Raha mamaky ny Soratra Masina isika dia mbola ny Fanahy no manambara amintsika izay tena tiany ambara. Raha ny maha olombelona antsika dia tsy mahatakatra ny saindalin’Andriamanitra isika, ary raha izany dia tsy haintsika […]

NY RAN’NY ZANAKA

« Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. » Romana 8:1 Mitaky fahamarinana avy amintsika ny lalàna. – Raha mandeha araka ny nofo isika dia tahaka ireo Fariseo, nitady hanamarina ny tenany, ary tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra. Tsy nino Ilay faran’ny lalàna izy, dia i Jesosy Kristy, Ilay làlana sy fahamarinana ary fiainana. […]

NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’ANDRIAMANITRA.

« Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin’ny olona, dia zavatra tsy hainy izany; fa tsy mba tahaka izany amin’Andriamaanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra. » Marka 10:27 Teny nataon’i Jesosy ato amin’ity bokin’ny Marka 10 ity izany, niteny izy hoe: « sarotra ny hidiran’ny mpanankarena amin’ny fanjakan’ Andriamanitra ». Hoy ny soratra eto hoe raha amin’ny […]