NY RAN’NY ZANAKA

« Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. » Romana 8:1 Mitaky fahamarinana avy amintsika ny lalàna. – Raha mandeha araka ny nofo isika dia tahaka ireo Fariseo, nitady hanamarina ny tenany, ary tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra. Tsy nino Ilay faran’ny lalàna izy, dia i Jesosy Kristy, Ilay làlana sy fahamarinana ary fiainana. […]