NY HANINA SY NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Hoy Jesosy taminy:  » Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany. » Jaona 4:34 – Jesosy no niteny an’io teny io. Hoy angamba isika hoe: Izy kosa anie Andriamanitra e! Marina izany, fa olombelona mahare marary sy mahatsiaro hanoanana koa Izy, ary misy rà mikoriana koa ao anatiny. Fa […]

OMEO ANAY ANIO NY HANINA SAHAZA HO ANAY.

« Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. » (Matio 6:11) Jehovah no nanome hanina ho an’ny zanak’Isiraely tany an’efitra. Ny mana izany. Hoy koa anefa ny Soratra Masina hoe: « Tsy mofo ihany no hiveloman’ny olona fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. » (Matio 4:4). Hain’i Jehovah Andriamanitra tokoa ny sakafo tokony ho antsika, na […]

KARAZANA SAKAFO INONA?

Hoy i Paoly apostoly: « Ronono no nomeko anareo, fa tsy ventin-kanina, satria tsy mbola matanjaka hianareo; eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza. » I Korintiana 3:2. Misy karazany ny sakafo hohanin’ny olona araka ny fahalebiazany sy ny taonany. Samy hafa ny karazan-tsakafo ho an’ny zaza menavava, ny tanora, ny lehibe, ary ny antitra. Ny eo […]

FAHAIZANA MIHAINO!

«Ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko, izay holazainy amin’ny anarako, dia Izaho no hitsara azy.» Deotornomia 18:19 Jehovah Andriamanitra no miteny amin’ny firenena izay nofidiny ho Azy, ka mpaminany avy eo aminy no atsangan’Andriamanitra, ary atsangany hitondra ny hafatra avy Aminy, dia hoy Izy hoe ataoko ao am-bavany ny teniko, ary holazainy aminy izay […]