MAMELONA NY FANAHY MASINA

« Ary raha ny Fanahin’Izay nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia Izay nanangana an’i Kristy Jesosy tamin’ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin’ny Fanahiny, Izay mitoetra ao anatinareo. » Romana 8:11 Mety maty ny tenantsika: maty isika noho ny fahotana. Hoy tokoa ny teny hoe: “Raha hoy isika: Tsy manana ota […]