MAHAY MITONDRA NY FAHALEMENTSIKA

« Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. » Hebreo 4:15 Fampaherezana lehibe ho an’ny olona ny nahatongavan’i Jesosy ho olona, hita maso, azo notsapain-tànana ary nahatsapa ny fifaliana, indrindra ny fahoriana izay manjo ny olombelona. Nalaim-panahy tokoa Jesosy Kristy. […]

NY FAHAMARINANAREO

« Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo. » Matio 5:20 Ny fanatanterahana ny lalàna na ny tsy fanatanterahana ny lalàna no maha-marina ny olona iray na tsy maha-marina azy araka izany lalàna izany. Ny fahamarinana resahin’ny bokin’ny Matio eto dia […]

HIANAREO ATO AMIKO

« Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary hianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo. » Jaona 14:20 Zava-dehibe tokoa ny hahafantarana fa Jesosy ao amin’ny Rainy. Mampianatra ny fifandraisan’ny Zanaka sy ny Ray izany. Izay raisintsika avy amin’i Jesosy dia raisintsika avy amin’ny Ray, satria Jesosy dia ao amin’ny Ray. Ary […]

MANANA FIRAISANA AMIN’ANDRIAMANITRA

« Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. » Matio 6: 6 Tena firaisana amin’Andriamanitra Ray ny vavaka. Resaka atao amin’Andriamanitra ny vavaka. Ny mba hihainoan’Andriamanitra antsika no antony hivavahantsika. […]