MANANA FIRAISANA AMIN’ANDRIAMANITRA

« Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. » Matio 6: 6 Tena firaisana amin’Andriamanitra Ray ny vavaka. Resaka atao amin’Andriamanitra ny vavaka. Ny mba hihainoan’Andriamanitra antsika no antony hivavahantsika. […]