MAHAY MITONDRA NY FAHALEMENTSIKA

« Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. » Hebreo 4:15 Fampaherezana lehibe ho an’ny olona ny nahatongavan’i Jesosy ho olona, hita maso, azo notsapain-tànana ary nahatsapa ny fifaliana, indrindra ny fahoriana izay manjo ny olombelona. Nalaim-panahy tokoa Jesosy Kristy. […]