MAMELA NY FAHOTANTSIKA IZY

« Aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika. » Hebreo 12:1 Ny fanahiana no entana mavesatra tsy zakantsika, mitambesatra amin’ny fanahintsika. Mety mitarika amin’ny famoizam-po izany fanahiana izany ka miteraka ota. Aoka esorintsika izay rehetra entana mavesatra ary apetraka eo antongotr’i Jesosy. Ny ota no tena mahatonga fahafatesana ao anatintsika […]