DIDY VAOVAO

« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo,raha mifankatia. » Jaona 13:34-35 Ny Filazantsara dia fisian’ny zanakondrin’Andriamanitra manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao izay nanome fomba hahazoantsika zanak’olombelona ny fiainana mandrakizay. Zava-dehibe izany. Ny Filazantsara koa dia […]