MITONDRA INONA NY FAHAFATESANA?

septembre 28, 2018

« Fantaro ankehitriny fa Izaho dia Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin’ny tànako. » Deotornomia 32:39

Aoka tsy ho adino fa ny Soratra Masina dia manambara fa fahafatesana no tambin’ny ota, ary ny olona rehetra dia mandalo izany fahafatesana izany satria tsy misy marina na dia iray aza. Raha ara-tsiansa dia maty ny olona iray rehefa mijanona tsy mitempo intsony ny fo, na tsy misy aina intsony. Fomba filazan’ny Soratra Masina azy ny hoe: « alaina aminao ny fanahinao » jereo Lioka 12:20. An’ Andriamanitra anefa ny fahefàna ny amin’ny fahafatesana, ary voalaza eto fa Izy no mahafaty sy mahavelona. Tsy misy mahafaka izany amin’ny tànany. Tandindon’ny fahafatesana ny torimaso raha ny fifohazana indray no sary raisina eto. Mitondra fialan-tsasatra ny torimaso. Raha ny ara-panahy, ho an’ny olona ao amin’ny Tompo dia mitondra fanavotana ny fahafatesana. Ho an’ny olona tsy manana ny Tompo kosa dia mitondra fiandrasana mahatahotra ny fahafatesana. Araraotina ny fahavelomana hibebahana. Tokony hanana ny Tompo Jesosy isika na matory na mifoha, amin’izay tsy ho tafasaraka aminy isika amin’ny fotoana rehetra ahavelomantsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

MIAMBENA, AORENO TSARA IZAY SISA SAIKY MATY

septembre 25, 2018

« Tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. » Apokalypsy 3:3a

Ny fahavarimbarianana, ny tsy firaharahiana, ny fanadinoana,..sns dia mahatonga antsika hanamaivana ny fisian’ny fahasoavana efa noraisintsika, ka very izany fahasoavana izany ny hiafarany. Mandalo eo ambany masontsika ny Tenin’Andriamanitra, toriana amintsika ny toriteny kanefa ny saina variana mieritreritra zavatra hafa. Ny mpanompon’Andriamanitra milaza ny sitrapon’Andriamanitra kanefa isika tsy mino. Lasa ny toeran-kafa indray na ny olona hafa no mandray ny tsara tokony ho antsika. Ny fiafaran’ny finoantsika aza dia mihamaina, na miha-maty mihintsy. Aza mamoifo. Hitan’i Jesosy fa misy kely sisa saiky maty tavela ao anaty dia ny finoana Azy. Tsarovy ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy io finoana io. Mitady handrombaka izany i Satana. Mibebaha, avaozy ny fandraisana ny Teny, ny fitiavana ny Teny. Aoka hirehitra ny jirontsika. Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

KATSAO ALOHA NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA

septembre 14, 2018

« Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. » Matio 6:20

Matetika ny vola no ataon’ny olona ho tompo mihintsy, ka mazàna ny andro fito ao anatin’ny herinandro dia hanompoany azy. Misy ny mpangalatra, maka an-keriny; ka na dia ny aina aza dia angalariny miaraka amin’ny vola. Tsy mahatondra na inona na inona akory anefa isika raha very ny aintsika. Ny tanjaka ara-nofo, ny saina sy fahaizana dia ireharehantsika nefa dia sombiny ihany izany miohatra amin’izay an’Andriamanitra. Ny harena any an-danitra no aoka ho katsahina amin’ny fo sy saina rehetra satria izany no azo antoka. Iza tokoa no mpangalatra afaka hangalatra ny harena voaangona any an-danitra izay eo ampelatanan’Andriamanitra? Mety hoy hianao: manankarena sy efa nihary fanana be aho ka tsy manan-java mahory; kanjo tsy fantatrao fa hianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba. Manoro hevitra antsika Jesosy mba hividy Aminy volamena voadio amin’ny afo sy lamba fotsy hotafiana mandrakizay.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MITADY NY TAVANY

septembre 7, 2018

“Fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra.” Lioka 18:14b

Teny nataon’i Jesosy rehefa nanao ny fanoharana ny amin’ilay Fariseo sy ilay lehilahy mpamory hetra io teny io. Samy niakatra teo an-kianjan’ny tempoly nivavaka izy roa lahy, saingy, samy nanana ny fomba nataony avy. Ilay Fariseo namelabelatra tamin’i Jesosy ny tsara nataony ary nanaratsy ny sasany. Nanaratsy ilay mpamory hetra tonga teo izy fa tsy nitady ny tavan’i Jehovah akory. Ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra teny tsy sahy niandrandra ny lanitra akory ary niteha-tratra aza ka nilaza hoe: Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota. Raha mbola vao nidina avy tany an-tranony io lehilahy io dia efa nohamarinina sahady. Fa izay tsy mitady Azy moa dia efa very rahateo. Mila manatona an’i Jehovah isika satria Izy no mpanamarina, nefa aoka isika hitandrina mba tena hitady an’i Jehovah Andriamanitra marina tokoa. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.