MITADY NY TAVANY

“Fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra.” Lioka 18:14b Teny nataon’i Jesosy rehefa nanao ny fanoharana ny amin’ilay Fariseo sy ilay lehilahy mpamory hetra io teny io. Samy niakatra teo an-kianjan’ny tempoly nivavaka izy roa lahy, saingy, samy nanana ny fomba nataony avy. Ilay Fariseo namelabelatra tamin’i Jesosy ny […]