SAHY …

octobre 26, 2018

« Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory. » (Hebreo 4:16)

Misy fotoana eo amin’ny fiainana izay mahavery hevitra antsika tokoa. Eny, mitady hamoy fo aza. Aoka anefa isika ho sahy.
SAHY manatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana noho ny amin’ny ràn’i Jesosy. Ny ràn’i Jesosy mantsy no manam-pahefana hanadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra, ka hanana fo voadio ho afaka amin’ny fieritreretana ratsy sy ho tena voasasa amin’ny rano madio.
SAHY satria Kristy Jesosy dia natao Mpisoronabe mitandrina ny tranon’Andriamanitra, nanao làlana ho antsika dia làlana vaovao sady velona namaky teo amin’ny efitra lamba, dia ny nofony.
SAHY satria raha mihemotra koa isika dia mihemotra ho amin’ny fahaverezana, ary « Zavatra mahatahotra ny ho azon’ny tanan’Andriamanitra velona» ny amin’izany fihemorana izany. Koa raha sarotra ary ny manjo antsika amin’izao ora izao, izay mety heverintsika hoe andro mahory mihitsy, aoka isika ho sahy hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

TOETRA VAOVAO

octobre 19, 2018

« Ary efa notafianareo ny toetra vaovao, izay havaozina ho amin’ny fahalalàna tsara araka ny endrik’Izay nahary azy. » (Kolosiana 3:10)

Inona moa ny hoe toetra taloha: fitondran-tena tamin’ny filan’ny nofo isan-karazany, fanaovana ny danin’ny nofo, danin’ny saina. Ny fanaovana izany no mahatonga ny olona ho zanaky ny fahatezerana na koa mitoetra eo ambany fahatezeran’Andriamanitra. Ankehitriny isika dia tokony tsy mivelona amin’izany danin’ny nofo sy ny saina izany intsony, fa miaina amin’ny tahotra an’Andriamanitra. Fiainam-pahafatesana ny fiainana amin’ny danin’ny nofo sy ny saina ka mampitanondrika noho ny vesatry ny fahotàna. Tsy mahatràka mijery ny endrik’Ilay nahary, ary izay mety ho fahalalàna dia tsy mitondra afa-tsy ho amin’ny fahafatesana. Nahalala nanatona an’i Jesosy ihany ilay vehivavy nanana fanahy mahafarofy valo ambin’ny folo taona. Ary rehefa nametrahan’i Jesosy tànana izy dia sitrana niaraka tamin’izay. Ny fanasitrana ataon’i Jesosy no ahazoana fahavelomana hialàna amin’ny fahafatesana. Koa na dia tsy manankery aza isika, dia ny fanekentsika hametrahan’i Jesosy tànana no hanasitranana antsika. Ny tenin’Andriamanitra omban’ny Fanahy Masina ekentsika hanasitrana sy hanavao ny fontsika no iray amin’ny tànan’Andriamanitra manala antsika amin’ny fahafatesana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FITIAVANA NY RAY

octobre 12, 2018

« Aza tía izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin’izao tontolo izao. Raha misy olona tía izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray » (1Jaona 2:15)

Isika tía ny Ray rehefa tsapantsika ny fitiavany antsika. Raha tía izao tontolo izao isika día tsy ho tsapantsika mihintsy izany fitiavany izany. Inona moa ny zavatra eo amin’izao tontolo izao fa tsy ny filàn’ny nofo sy ny filàn’ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Raha ny filazan’ny Soratra Masina azy dia manafintohina antsika izao tontolo izao, mampianjera noho ny amin’ny vola, ny voninahitra sy ny filàna samihafa. Hoy koa ny Teny hoe: «Aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao» (Romana 12:2a). Ny fitiavana ny Ray kosa, eny ny Fitiavan’ny Ray no famonjena ho antsika. Aoka ary hofikirintsika mafy ny fitiavan’ny Ray ary hafointsika ny filàna eto amin’izao tontolo izao. Sarotra ve izany hoy ianao? Teniny ny hoe: «Raha miray amiko hianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho izay tianareo na na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany» (Jaona 15:7).
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TAHAKA NY ZAZA

octobre 5, 2018

« Koa na zovy na zovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra. » Matio 18:4

Manetry tena ny zaza. Manaiky izay zava-misy izy. Manaiky antsoin’i Jesosy hankeo Aminy ka manaiky apetraka eo afovoany. Na dia ny fanekena hankeo amin’i Jesosy aza dia sarotra amintsika indrindra ny manetry tena. Manakana izany ny asan’ny Satana, tsy faly izy. Sarotra ilay teny hoe Lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra. Anaram-boninahitra izany. Ary raha fanetren-tena no resahina dia iza tokoa moa no nanetry tena tahaka an’i Jesosy. Koa raha mandray ny zaza amin’ny anaran’i Jesosy isika dia mandray AZY. Raha manetry tena ao amin’i Jesosy isika dia manana ny fiainana mandrakizay. Koa raha tsy mandray ny zaza amin’ny anaran’i Jesosy isika dia tsy mandray an’i Jesosy. Mba tsy isika anie no hanatonana vato lehibe ka alefa any an-dranomasina. Aoka isika handray an’i Kristy Jesosy mandrakariva. Amen. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.