SAHY …

« Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory. » (Hebreo 4:16) Misy fotoana eo amin’ny fiainana izay mahavery hevitra antsika tokoa. Eny, mitady hamoy fo aza. Aoka anefa isika ho sahy. SAHY manatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana noho ny amin’ny ràn’i […]