NAMPITENENANA TAMINTSIKA NY ZANAKA

décembre 21, 2018

« Dia amin’izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, izay voatendry ho Mpandova ny zavatra rehetra; Izy no nahariana izao tontolo izao. » (Hebreo 1:2)

Nampitenenan’Andriamanitra tamin’ny zanak’Isiraely i Mosesy fony izy ireo nentina niala tany Egypta. Toy izany koa, nampitenenan’Andriamanitra taminy i Jeremia rehefa fony izy ireo niatrika ny fahababoana; amin’izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany. Inona ary no maha samy hafa ny mpaminany sy ny Zanaka? Niteny ho an’ny Isiraely ny mpaminany, fa ny Zanaka kosa miteny ho ahy sy ho anao, ho an’izao tontolo izao. Hoy Izy: « Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. » (Matio 11:28) Nanao fanadiovana hanafaka ota Izy. Te hanafaka ahy sy hianao Izy amin’izao Krismasy sy faran’ny taona izao. Raha afaka ny otako sy ny otanao izay nentiny tamin’ny tenany dia ho vita fihavanana amin’Andriamanitra Ray isika ary ho zanany kosa. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

MPANJAKA MITADY FIHAVANANA

décembre 14, 2018

« Lazao amin’ny Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa ». Matio 21:5

Ny fiavian’i Jesosy eto amin’ity izao tontolo izao ity dia azo sokajiana ho roa: Ny voalohany dia Ilay Jesosy Zanak’Andriamanitra velona, Ilay Teny tonga nofo, naterak’i Maria tao an-tranonomby, Ilay Andriamanitra amintsika, niara-nonina tamin’ny olombelona, Mpanjakan’ny mpanjaka, Andriamanitra mahagaga. Ary dia io Jesosy zaza io, efa lehibe no lazaina eto amin’ity Matio 21:5 eto ity. Io Jesosy io no Mpanjaka mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ny ambaran’ny hoe mpanjaka mitaingina boriky dia mpanjaka mitady fihavanana. Azon’ny mpanjaka atao tokoa ny mitaingina soavaly fa tsy boriky tahaka ny eto, satria ny soavaly dia kinga tokoa fa tsy mitaraiky tahaka ny boriky. Rehefa hiady mantsy ny mpanjaka dia soavaly no entiny. Noho izany dia mpanjaka mitady fihavanana Jesosy eto amin’ity fiaviany voalohany ity.
Ny faharoa kosa dia Jesosy tonga fanindroany izay tsy mitady fihavanana intsony fa Jesosy mitondra ny fitsaràna izao tontolo izao: ho avy hitsara, ka hanavaka ny olony sy ny tsy olony. Vita teo amin’ny fiaviany voalohany ka hatramin’izao mbola iainanao izao ny ala nenina amin’ny fitadiavana fihavanana. Fitsaràna no sisa rehefa miverina Jesosy. Koa anio ary dia mbola Ilay Jesosy mitaingina zana-boriky no tonga eto amin’izao teny izao. Mbola mitady fihavanana Izy. Raiso izany tanana mitsotra izany dia tsy hanan-tahotra ianao amin’ny andro fitsaràna ho avy. Ny Tompo hampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

AKAIKY NY FAMONJENA ANTSIKA

décembre 7, 2018

« Fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika. » (Romana 13:11b)

Ny famonjena dia fanalana antsika ho afaka amin’ny loza. Ny loza dia ny fahaverezana mandrakizay. Ny famonjena araka izany dia asan’Andriamanitra miaro sy manala antsika amin’ny fahaverezana mandrakizay. Ny famonjena ankehitriny dia ny fananana ny ràn’i Jesosy manaisotra ny fahotana, ary tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Ny andro vao ninoantsika dia andro feno hafanam-po, izay nandraisantsika famelan-keloka ka nahatsapantsika ny fitiavan’ Andriamanitra; andro mahafinaritra izay ambara hoe: « Fitiavana voalohany ». Fahafenoana fiadanampo, fifaliana, fahasambarana aza. Hatramin’ny anjely any an-danitra dia nifaly ny amin’ny mpanota iray izay nibebaka. Andro tokoa ny andro vao ninoana. Misy anefa ireo nino nefa nivadika, tsy naharitra, fa natory. Fa ankehitriny hoy ny Soratra Masina eto dia akaiky kokoa noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika ny famonjena antsika, efa ho lasa ny alina ka efa akaiky kokoa ny andro. Matetika amin’ny andro mafana dia mora resin-tory isika rehefa avy niari-tory ny alina ka mila miambina kokoa sao amin’izay no ho avy ny Tompo. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin’ny andro. Tsy ho variana amin’ny filalaovan-dratsy, ny fahamamoana, ny fijangajangana,… ny fifandirana,… »Fa itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin’ny nofo hahatanteraka ny filàny. » (Romana 13:14). Amen!

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.