NY AMIN’NY ASAN’NY FANAHY MASINA

« Ary, indro, nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema; ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Isiraely; ary ny Fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambaran’ny Fanahy Masina taminy, fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo. Ary nentin’ny Fanahy Masina niditra teo an-kianjan’ny tempoly izy; ary […]

SADY MPANOTA NO MARINA

« Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia avaozina isan-andro isan-andro kosa ny toetray anaty. » (II Korintiana 4:16) Amin’ny fomba hafa no hijerena ity andininy ity, dia amin’ny fijery ny finoana ny mpanamarina antsika na dia mpanota aza. Tsy amin’ny fijery hoe: hery azontsika ampiasaina ny fanamarinana maimaimpoana, fa Andriamanitra […]

ANDRIAN’NY FIADANANA

« Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika. Ary ny anarany atao hoe: … Andrian’ny fiadanana ». (Isaia 9:5a) Teny manambara an’i Jesosy Kristy na dia mbola any amin’ny Testamenta Taloha aza ny hoe: Andrian’ny fiadanana. – Andrian’ny fiadanana: Mpanjaka nefa zaza. Tsy manantsiny. Vao mitsidika ny Krismasy sy ny hira krismasy dia efa […]

TENY FAMINANIANA:

« Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitra ny faminaniana ao amin’ny Soratra Masina dia tsy efan’ny fisainan’ny olona fotsiny ihany. » (II Petera 1:20) Tsy takatry ny maha olona antsika ary tsy azontsika sainina akory ny fihevitr’Andriamanitra. Hoy ny Soratra Masina: «fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah» (Isaia […]