TENY FAMINANIANA:

« Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitra ny faminaniana ao amin’ny Soratra Masina dia tsy efan’ny fisainan’ny olona fotsiny ihany. » (II Petera 1:20) Tsy takatry ny maha olona antsika ary tsy azontsika sainina akory ny fihevitr’Andriamanitra. Hoy ny Soratra Masina: «fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah» (Isaia […]