NY AMIN’NY ASAN’NY FANAHY MASINA

« Ary, indro, nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema; ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Isiraely; ary ny Fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambaran’ny Fanahy Masina taminy, fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo. Ary nentin’ny Fanahy Masina niditra teo an-kianjan’ny tempoly izy; ary […]