FAHASOAVANA SA ASA

« Tsy mahazo manao izay tiako amin’ny ahy va aho? Ratsy va ny masonao, satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany.. » (Matio 20:15-16) Ny famonjena antsika dia fahasoavana, omena antsika maimaimpoana fa tsy avy amin’ny asa. Famonjena azo avy amin’ny fandraisana an’i Jesosy Kristy amin’ny batisa amin’ny anaran’ny […]

AZO VONOINA VE NY FANAHY AO ANATY?

« Aza mamono ny Fanahy. » 1 Tesaloniana 5:19 Teo amin’ny fiterahan’ny rano sy ny Fanahy antsika isika no nahazo ny maha zanak’Andriamanitra antsika. Izay nateraky ny nofo dia nofo, ka na dia zaza aza dia nofo ihany satria nateraky ny nofo. Ny rano sy Fanahy miaraka no batisa iterahan’Andriamanitra antsika. Manomboka eo no velona ao anatintika […]

TAFIO-DRIVOTRA

« Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin’ny ranomasina, ka dia nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely; fa Izy natory. » Matio 8:24 Nanaraka an’i Jesosy an-tsambokely ny mpianatra. Ireto toe-javatra telo ireto no homarihintsika: Voalohany dia ny fisian’ny tafio-drivotra mafy: Tsy mandeha ho azy ny fanarahana an’i Jesosy. Aoka ho vonona hiatrika ny zava mitranga […]