NY RAN’I JESOSY

« Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin’ny trano izay itoeranareo; ary raha mahita rà Aho, dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo, raha mamely ny tany Egypta Aho. » (Eksodosy 12:13) Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha no nisy an’io. Atentina amin’ny tolàm-baravaran’ny trano itoeran’ny olon’Andriamanitra ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema. Ankehitriny […]